ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន: កម្មវិធី​បង្កើត​កម្រិត​ពង្រីក>ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន
ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

កម្មវិធី​បង្កើត​កម្មវិធី​បង្កើត​កម្រិត​ពន្លឺ​គឺ​ជា​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​ម៉ាស៊ីន​ដែល​កំពុង​រៀបចំ​ការ​រៀបចំ​ស្វែងរក និង​អភិវឌ្ឍន៍ ការ​បង្កើ លទ្ធផល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្សេងៗ និង​កន្លែង​ដូច​ជា​ការ​ថែទាំ​ថ្នាក់ ការ​ដំឡើង​ស្តាឌីយ៉ូ, ការ​ យើង​ធ្វើ​ការ​បង្កើត​ការ​បង្កើត​បច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រ​ដោយ​សកម្ម​លើ​ផ្លូវ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ថ The company's products have been selling well in the lifting machinery market and are inseparable from the long-term support of our customers. We feel very honored to be able to form a long-term partner with each customer. We sincerely thank you for your strong support and cooperation. We have established a cooperative relationship for common development between us, which will be consolidated and strengthened under the careful maintenance and cultivation of both parties. ការ​ជោគជ័យ និង​ពន្លឺ​របស់​អ្នក​ម៉ាស៊ីន​ភ្ញៀវ​របស់​យើង​បាន​ចែករំលែក​ទៅ​កាន់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍ គោលការណ៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន & # 160; ៖ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ប៉ះពាល់​១០០% ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ម៉ាស៊ីន​ភ ពេលវេលា និង​សហគមន៍​កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទាន់សម័យ​លទ្ធផល​របស់​យើង​ជានិច្ច និង​សេវា​ក្នុ យើង​អាច​ផ្តល់​ទៅ​មុខ​ការ​តម្រូវការ​ខ្ពស់​សម្រាប់​លទ្ធផល និង​សេវា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​យើង ដូច្នេះ​កម្មវិធី​បង្កើត​អាល់ហ៊ុន​អាច​ជា​ម៉ាស៊ីន​ភ្ញៀវ​រយៈពេល​វេលា​របស់​អ្នក ហើយ​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នឹង​

  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236
0.362311s